Concurs în vederea ocupării unui post vacant de șofer, studii medii, din cadrul Compartimentului Administrativ

ANUNŢ

Teatrul pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” Iaşi organizează în data de  22 iunie 2022, ora 10.00, concurs în vederea ocupării unui post vacant de  ȘOFER, studii medii, din cadrul Compartimentului  Administrativ,  cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Documentele necesare înscrierii la concurs

 • Cerere înscriere la concurs;
 • Actul de identitate (copie şi original);
 • Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • Copia carnetului de muncă sau a altor documente care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar ;
 • Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);
 • Curriculum vitae.

Condițiile necesare ocuparii unui post de natură contractuală vacant:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului

 • Studii medii ;
 • Experiență profesională ca și conducător  autobuze sau autocare  – minim 3 ani;
 • Permis de conducător auto categoria D, D1 și E;
 • Certificat de competență profesională pentru transport persoane valabil (valabilitate minim 3 ani de la depunerea dosarului de concurs);
 • Aviz medical și aviz psihologic pentru  siguranța circulației  valabil (valabilitate 1 an de la emitere)
 • Experiența în transport copii constituie un avantaj.

Concursul va consta în susținerea următoarelor probe:

 • Lucrare scrisă ( testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului)
 • Susţinerea unei probe practice (testarea abilităților și a aptitudinilor practice)
 • Interviu.

Cerințele postului conform fișei postului

 • asigură activitatea de transport în cadrul Teatrului;
 • transport copii, deplasare  în turnee și  întreţinere  autobuz;

Bibliografia necesară susținerii  lucrării scrise

 • ORDIN  980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la      organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin  Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 • REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere
 • OG nr.37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 • Legea 319 din 2006 Legea privind securitatea și sănătatea în muncă.

Tematica de concurs

 • Cerințe pentru a exercita Transport rutier în cont propriu
 • Contravenții și sancțiuni
 • Perioadele de conducere și pauzele
 • Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 09 iunie  2022, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

 14 iunie  2022  ora 13.00 : afișarea dosarelor admise

 22 iunie  2022, ora 10:00: susținerea lucrării scrise – str. Grigore Ureche , nr. 5;

 23 iunie  2022, ora 13.00 : afișarea rezultatelor la lucrarea scrisă;

24 iunie  2022, ora 13.00 : data limită de depunere a contestațiilor la lucrarea scrisă;

 27 iunie   2022, ora 10:00: proba practică – str. Grigore Ureche , nr. 5;

 27 iunie 2022, ora 15.00:  afișarea rezultatelor la proba practică;

28 iunie 2022, ora 15.00: data limită de depunere a contestațiilor la proba practică;

 29  iunie 2022, ora 10:00:  susținerea interviului

29 iunie  2022 , ora 15.00 : afișarea rezultatelor la proba- interviu;

30 iunie 2022, ora 15.00 data limită de depunere a contestațiilor la proba interviu

 01 iulie 2022, ora 10.00 : afișarea rezultatelor finale.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși doar candidații care au obținut minim 50 puncte la proba susținută.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de înscriere  conform calendarului de concurs la Biroul Resurse Umane , inspector personal Enachi Cristina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Relaţii la tel.0232/256022, int.16

DIRECTOR,
IOAN  HOLBAN

Insp. Resurse Umane
Enachi Cristina

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL de TEATRU pentru PUBLICUL TÂNĂR Iași 2023 program bilete spectacole

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »