Concurs pentru ocuparea funcției contractuale de pictor

Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul’’ Iași  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții  contractuale de pictor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • a) studii superioare de specialitate;
 • b) vechime : debutant;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 noiembrie 2015, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 decembrie 2015, ora 10:00: proba practica – str. Grigore Ureche , nr. 5;
 • 09 decembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia , atribuțiile si responsabilitățile postului  sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași  din  str. Grigore Ureche  nr. 5, telefon: 0232/212662 interior 16.

FIȘA POSTULUI – pictor, studii superioare

 1. Obiectivele generale ale postului – pictor :

– executarea lucrărilor de pictură ale decorurilor spectacolelor conform schițelor aprobate;

– executarea lucrărilor de întreținere  specifice ale decorurilor ;

– executarea alor lucrări de pictură necesare Teatrului.

 1. Obiectivele specifice ale postului :

– realizarea lucrărilor specifice sectorului său de activitate(executarea picturii) se va face respectând schiţele tehnice, termenele de executie şi consumul de material din devizul estimativ;

– ţine permanent legatura cu regizorul,  scenograful  şi şeful de producţie pentru realizarea elementelor de décor prevăzute în deviz;

– face propuneri pentru necesarul de materiale în sectorul său;

– execută reparaţii la elementele de scenografie deteriorate, pe bază de referat aprobat şi ordin de lucru;

– repară, ori de câte ori este nevoie, elementele de décor din spectacolele aflate în repertoriu;

– lucrările înafara producţiei de spectacole se vor face pe bază de referat aprobat şi ordin de lucru;

– justifică consumurile faptice de material;

– execută lucrări de reparaţii şi întreţinere, după caz;

 1. Responsabilități:

–  respectarea  programul de lucru;

– respectarea Regulamentului de Ordine Interioară.

– respectarea  consumului de material prevazut în devizul estimativ;

– raspunde de  bunurile din dotare;

– predarea lucrărilor la termen.

Like pentru noua pagină de Facebook a Teatrului Luceafărul

Te invităm să apreciezi pagina pentru cele mai noi informații »»»

Spectacolele săptămânii »»»

Translate »