Anunț – concursuri în vederea ocupării unor posturi vacante

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi organizează în data de 10.10.2019, începând cu ora 08.00, următoarele concursuri în vederea ocupării unor posturi vacante cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată: mânuitor montator-decor, actor mânuitor păpuși-marionete și șofer;

Documentele necesare înscrierii la concurs
– Cerere înscriere la concurs;
– Actul de identitate (copie şi original);
– Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;
– Alte acte doveditoare care să ateste vechimea și experiența în domeniu conform condițiilor specifice fiecarui post;
– Copia carnetului de muncă ;
– Cazierul judiciar ;
– Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);
– Curriculum vitae.

Condițiile necesare ocuparii unui post de natură contractuală vacant:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului de mânuitor montator-decor

– nivelul studiilor: medii
– experiență : minim 10 ani de lucru în teatru la scenă; manipularea decorului la pod în teatru profesionist constitutie un avantaj.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– 03 octombrie 2019, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, str.Grigore Ureche nr.5;
– 10 octombrie 2019, ora 11:00: proba practică – str. Grigore Ureche , nr. 5;
– 11 octombrie 2019, ora 12:00: interviu – str.Grigore Ureche , nr.5.

Concursul va consta în:
-Susţinerea unei probe practice – testarea abilităților și lucrul la scena ;
-Interviu.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului de actor mânuitor păpuși-marionete

– nivelul studiilor: superioare de specialitate
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 4 ani
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– 03 octombrie 2019, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, str.Grigore Ureche nr.5;
– 10 octombrie 2019, ora 09:00: proba practică – str. Grigore Ureche , nr. 5;
– 11 octombrie 2019, ora 11:00: interviu – str.Grigore Ureche , nr.5.

Concursul va consta în:
-Susţinerea unei probe practice
Tematica :
– Moment cu obiect scenic;
– Poezie ;
– Improvizație pe o temă dată de comisie în timpul concursului;
– Monolog .
– Interviu.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului de șofer
o Studii medii ;
o Experiență profesională pentru autobuze sau autocare – minim 1 an;
o Permis de conducător auto categoria D și E;
o Certificat de competență profesională pentru transport persoane valabil (valabilitate 5 ani de la emitere);
o Aviz medical valabil de la Policlinica CFR. (valabilitate 1 an de la emitere);
o Aviz psihologic pentru siguranța circulației valabil (valabilitate 1 an de la emitere).
Concursul va consta în:
– Susţinerea unei probe practice;
– Interviu.
În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de înscriere conform calendarului de concurs la Biroul Resurse Umane , inspector personal Enachi Cristina. Relaţii la tel.0232/256022, int.16

DIRECTOR, Insp. Resurse Umane
IOAN HOLBAN Enachi Cristina

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »