ANUNŢ – concurs în vederea ocupării unui post temporar vacant de ECONOMIST

Teatrul pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” Iaşi organizează în data de 26.09.2017, ora 10.00, concurs în vederea ocupării unui post temporar vacant de ECONOMIST , studii superioare , din cadrul Compartimentului Contabilitate , cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;

Documentele necesare înscrierii la concurs

– Cerere înscriere la concurs;

– Actul de identitate (copie şi original);

– Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;

– Copia carnetului de muncă ;

– Cazierul judiciar ;

– Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);

– Curriculum vitae.

Condițiile necesare ocuparii unui post de natură contractuală temporar vacant:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului

– studii : superioare de specialitate cu licență ;

– experiență de lucru – nu este obligatorie dar poate constitui un avantaj .

Concursul va consta în:

– Susţinerea unei probe scrise

– Interviu.

Condiții specifice conform fișei postului

– centralizarea tuturor datelor şi obţinere de rapoarte financiare şi contabile periodice şi legale (balanţa de verificare lunară, Carte Mare, Registrul Jurnal,etc)
– asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al teatrului în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau reglementările interne;
– verificarea corelaţiilor existente prin urmărirea sistematică a unor rapoarte de depistare a eventualelor erori ;
– urmărirea realizării bugetului de venituri şi cheltuieli;
– supervizare/organizare, inventare lunare/anuale;
– alte responsabilitaţi date de conducerea instituției ce pot avea legătură cu activitatea postului.

Bibliografia necesară susținerii lucrării scrise

 1. Legea 82/1991 – cu modificările şi completările ulterioare
 2. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 3. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2021/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005
 4. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 5. Legea nr.500/2002 – privind finanţele publice
 6. Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare
 7. Ordonanţă nr. 21/2007 – privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
 8. Lege 353/2007 – pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
 9. Ordonanţă de Urgenţă nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările ulterioare
 10. Decret nr. 209/1976 – pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste
 11. Hotărâre nr. 1860/2006 – privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului
 12. Hotărâre nr. 518/1995 – privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
 13. Lege nr. 35/1994 *** Republicată – privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment
 14. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1488/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, virarea, evidenţa şi controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Roşii.
 15. Normă metodologică din 04.10.2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 693 din 12.10.2007 privind perceperea, încasarea, virarea, evidenţa şi controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Roşii.
 16. Lege nr. 8/1996 – privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

18 sept. 2017, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

19 sept. 2017 ora 13.00 : afișarea dosarelor admise

26 sept. 2017, ora 10:00: proba scrisă – str. Grigore Ureche , nr. 5;

26 sept. 2017 , ora 15.00 : afișarea rezultatelor la proba scrisă;

27 sept. 2017, ora 15.00 : data limită de depunere a contestațiilor;

28 sept. 2017, ora 12 :00: proba – interviu

29 sept. 2017, ora 12.00 : afișarea rezultatelor la proba- interviu;

02 oct. 2017 , ora 12.00 : data limită de depunere a contestațiilor pentru proba interviu;

03 oct. 2017, ora 10.00 : afișarea rezultatelor finale.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de înscriere conform calendarului de concurs la Biroul Resurse Umane , inspector personal Enachi Cristina. Relaţii la tel.0232/256022, int.116

DIRECTOR,
IOAN HOLBAN

Insp. Res. Umane,
Enachi Cristina

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »