ANUNȚ – examene de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior  din cadrul Compartimentului Artistic

În conformitate cu HG nr.1027/2014 pentru modificarea și Completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, Art.31 , a Hotărârii Consiliului Administrativ  nr. 841/16.03.2020 , Teatrul pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” Iaşi organizează examene de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior din cadrul Compartimentului Artistic după următorul calendar:

 

Actor mânuitor păpuși-marionete:

Condiții generale și specifice:

 • Studii superioare de lungă durată de specialitate

   Tipul probei de examen, locul, data și ora desfășurării acesteia:

 • Proba practică – testarea abilităților practice (interpretare rol);
 • Sediul Teatrului ‘’Luceafărul’’  Iași, Str. Grigore Ureche nr.5;
 • Data : 07 APRILIE 2020 , interval orar 10.00 – 12.00.

 

Referent artistic

Condiții generale și specifice:

 • Studii medii;

   Tipul probei de examen, locul, data și ora desfășurării acesteia:

 • Lucrare scrisă;
 • Sediul Teatrului ‘’Luceafărul’’  Iași, Str. Grigore Ureche nr.5;
 • Data : 07 APRILIE 2020 , interval orar 12.00 – 14.00.

Bibliografie

 • Hotărâre nr. 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi gestionarea abonamentelor şi biletelor de intrare la spectacole;
 • Ordonanţa nr. 21/2007 – privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.

Pictor

Condiții generale și specifice:

 • Studii superioare de lungă durată de specialitate;

   Tipul probei de examen, locul, data și ora desfășurării acesteia:

 • Probă practică;
 • Sediul Teatrului ‘’Luceafărul’’  Iași, Str. Grigore Ureche nr.5
 • Data : 07 APRILIE 2020 , interval orar 14.00 – 16.00.

 

Documente obligatorii pentru înscrierea la examen:

 • Cerere de înscriere la examen, adresată directorului Teatrului ‘’Luceafărul’’ Iași

Modalitatea de desfășurare a examenelor de evaluare:

 • Examenele  vor  consta în susținerea unei probe practice/ scris  în cadrul  Teatrului ’’Luceafărul’’ Iași;
 • Comisiile  de examinare  vor pune la dispoziție candidaților subiectele stabilite;
 • Durata maximă pentru executarea lucrării practice / scris nu poate depăși 3 ore;
 • Punctajul minim de promovare este de 50 puncte;
 • Rezultatul examenelor de promovare se afișează la sediul instituției cât și pe pagina de internet a acesteia în termen de  două zile lucrătoare de la data susținerii acestora;
 • Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept;
 • Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea (proba practică), iar rezultatele finale se afișează la sediul instituției în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.

NOTA: Candidații  care susțin lucrarea scrisă vor avea în vedere modificările și completările la zi a actelor normative indicate în bibliografie.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0232/256022 – Biroul Resurse Umane – int.116.

Prezentul anunț și bibliografia stabilită se afișează la sediul Teatrului ”Luceafărul’’  Iași și pe pagina de internet a instituției: www.luceafarul-theatre.ro.

Secretar comisie examinare,
Insp. Enachi Cristina

DIRECTOR,
IOAN HOLBAN

 

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »