ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

TEATRUL LUCEAFĂRUL IAȘI

Adresa: str. Grigore Ureche nr. 5 Iaşi

E-mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com

Nr. 2987 / 15.11.2023

 

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

     TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET  LUCEAFĂRUL IAȘI  organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G nr. 1336/2022, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului – inspector de specialitate achiziții;

Tipul postului – post vacant  contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: superioare;

– experiență profesională – minim  1 an  în domeniul achizițiilor publice.

– cunoştinţe despre sistemele de asigurare a calităţii şi de operare în sistemul SEAP;

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Bibliografie / tematică: 

 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice;
 • LEGE nr. 208 din 11 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • Hotărârea Nr.395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:   – termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 06.12.2023, ora 13,00,  str.Grigore Ureche nr.5;

Publicarea anunțului 20.11.2023

Etapa de concurs Data Ora Locația
Depunerea dosarelor până la data de 06.12.2023 13,00 la sediul instituţiei
Selecția dosarelor 07.12.2023 10,00 la sediul instituţiei
Afișarea rezultatului selecției dosarelor 08.12.2023 12,00 la sediul instituţiei
Depunerea contestațiilor – selecție dosare 08.12.2023 12,00-14,00 la sediul instituţiei
Afișarea rezultatelor contestațiilor – selectie dosare 08.12.2023 15,00 la sediul instituţiei
Proba scrisă 14.12.2023 10,00 la sediul instituţiei
Afișarea rezultatelor la proba scrisă  14.12.2023 14,00 la sediul instituţiei
Depunerea contestațiilor proba scrisă  14.12.2023 14,00-15,00 la sediul instituţiei
Afișarea rezultatelor contestațiilor proba scrisă 14.12.2023 16,00 la sediul instituţiei
Proba Interviu 20.12.2023 10,00 la sediul instituţiei
Afișarea rezultate interviu 20.12.2023 14,00 la sediul instituţiei
Depunerea contestațiilor probei inteviu 20.12.2023 14,00-15,00 la sediul instituţiei
Afișarea rezultatelor contestațiilor  probei interviu 20.12.2023 15,30 la sediul instituţiei
Afișarea rezultatelor finale 20.12.2023 16.00 la sediul instituţiei

 

Relaţii suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia  și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare, str. Grigore Ureche nr. 5 Iaşi, e-mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com, tel.0232/212662 int.16.

 

DIRECTOR,

IOAN HOLBAN

 

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »