ANUNŢ – concurs în vederea ocupării unui post vacant de ȘOFER

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi organizează în data de 07.03.2018, ora 10.00, concurs în vederea ocupării unui post vacant de ȘOFER, studii medii, din cadrul Compartimentului Administrativ , cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Documentele necesare înscrierii la concurs

– Cerere înscriere la concurs;

– Actul de identitate (copie şi original);

– Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;

– Copia carnetului de muncă ;

– Cazierul judiciar ;

– Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);

– Curriculum vitae.

Condițiile necesare ocuparii unui post de natură contractuală vacant:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului

  • Studii medii ;
  • Experiență profesională pentru autobuze sau autocare – minim 1 an;
  • Permis de conducător auto categoria D și E;
  • Certificat de competență profesională pentru transport persoane valabil (valabilitate 5 ani de la emitere);
  • Aviz medical valabil de la Policlinica CFR. (valabilitate 1 an de la emitere);
  • Aviz psihologic pentru siguranța circulației valabil (valabilitate 1 an de la emitere).

Concursul va consta în:

-Susţinerea unei lucrări scrise și a unei probe practice;

-Interviu.

Bibliografie:

  • ORDIN 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 februarie 2018 , ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

01 martie 2018, ora 13.00 : afișarea dosarelor admise ;

07 martie 2018 , ora 10:00: lucrare scrisă – str. Grigore Ureche , nr. 5;

08 martie 2018 , ora 10.00 : afișarea rezultatelor la lucrarea scrisă;

09 martie 2018 , ora 10.00 : data limită de depunere a contestațiilor;

12 martie 2018 , ora 10:00: proba practică – str.Grigore Ureche nr.5;

13 martie 2018 , ora 10.00 : afișarea rezultatelor la proba practică;

14 martie 2018 , ora 10.00 : data limită de depunere a contestațiilor;

15 martie 2018 , ora 10.00 proba de interviu, la sediul instituției;

15 martie 2018, ora 15.00 afișarea rezultatelor la proba interviu;

16 martie 2018, ora 15.00 data limită de depunere a contestațiilor;

19 martie 2018 , ora 10.00 : afișarea rezultatelor finale.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de înscriere conform calendarului de concurs la Biroul Resurse Umane , inspector personal Enachi Cristina. Relaţii la tel.0232/256022, int.16

DIRECTOR, Insp. Resurse Umane                                     IOAN HOLBAN Enachi Cristina

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »