Anunț – concurs în vederea ocupării unui post  vacant de magaziner

Teatrul pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” Iaşi organizează în data de 15 Februarie 2018, ora 10.00, concurs în vederea ocupării unui post vacant de magaziner, studii medii , din cadrul Compartimentului Contabilitate, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Documentele necesare înscrierii la concurs

– Cerere înscriere la concurs;

– Actul de identitate (copie şi original);

– Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;

– Copia carnetului de muncă ;

– Cazierul judiciar ;

– Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);

– Curriculum vitae.

 

Condițiile necesare ocuparii unui post de natură contractuală vacant:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului

– studii: medii

– experiență de lucru – poate constitui un avantaj .

Concursul va consta în:

– Susţinerea unei probe scrise

– Interviu.

Condiții specifice conform fișei postului

  • Cunoaşterea temeinică a Legii nr.22/69 , (actualizată) privind gestionarea bunurilor materiale;
  • Primirea în gestiune a bunurilor însoţite de acte justificative, din care să rezulte cantitatea, preţul unitar precum şi caracteristicile (denumire, culoare, dimensiuni, etc.);
  • Cunoașterea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii conform legislației în vigoare;

 

Bibliografia necesară susținerii lucrării scrise

  1. Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată prin Legea nr.54 din 8 iulie 1994 și Legea nr. 187/2012;
  2. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
  3. ORDIN Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile
  4. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

Tematica de concurs

1) Noţiunea de gestionar: definiţie şi condiţii privind angajarea gestionarilor. Garanții în numerar;

2) Răspunderea materială, disciplinară, administrativă, civilă sau penală – după caz – pentru încălcarea dispoziţiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor;

3) Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere;

4) Nota de recepţie şi constatare diferenţe. Scopul şi modalitatea de întocmire, circuitul documentului;

5) Fişa de magazie. Scopul şi modalitatea de întocmire, circuitul documentului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 febr. 2018, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

09 febr. 2018 ora 13.00 : afișarea dosarelor admise;

15 febr. 2018, ora 10:00: proba scrisă – str. Grigore Ureche , nr. 5;

15 febr. 2018 , ora 15.00 : afișarea rezultatelor la proba scrisă;

16 febr. 2018, ora 15.00 : data limită de depunere a contestațiilor;

19 febr. 2018, ora 10 :00: proba – interviu;

19 febr. 2018, ora 14.00 : afișarea rezultatelor la proba- interviu;

20 febr. 2018 , ora 14.00 : data limită de depunere a contestațiilor pentru proba interviu;

21 febr. 2018, ora 14.00 : afișarea rezultatelor finale.

 

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de înscriere conform calendarului de concurs la Biroul Resurse Umane, inspector personal Enachi Cristina. Relaţii la tel.0232/256022, int.116

DIRECTOR,

IOAN HOLBAN

Insp. Res. Umane,

Enachi Cristina

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »