Anunț  achiziție prin procedură proprie de atribuire în vederea atribuirii contractului de servicii hoteliere

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași
Nr.2136/22.08.2022

 

Anunț  achiziție prin procedură proprie de atribuire în vederea atribuirii contractului de servicii hoteliere

Cod CPV – 55100000-1 – Servicii hoteliere (Anexa 2)

Către:

Operatorii economici interesaţi

1. Descriere contract

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași cu sediul în strada Grigore Ureche nr.5, Iași dorește să achiziționeze prin procedură proprie de atribuire de servicii sociale ori alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2, servicii hoteliere la hotel clasificat 3*,  în perioada 29.08.2022 (inclusiv) – 01.10.2022(inclusiv).

Cod CPV – 55100000-1 – Servicii hoteliere (Anexa 2)

Cantitatea de servicii hoteliere pentru un număr de 3 persoane:

– 1  (una) cameră dublă pentru 34 nopți, în perioada 29.08.2022 (inclusiv) – 01.10.2022 (inclusiv);

– 1  (una) cameră single pentru 34 nopți, în perioada 29.08.2022 (inclusiv) – 01.10.2022 (inclusiv);

Valoare maximă totală estimată pentru servicii hoteliere este 27710 lei cu TVA

Se va asigura micul dejun pentru persoanele cazate, prețul acestuia fiind inclus în contravaloarea serviciilor.

Ofertantul are obligația de a prezenta în ofertă disponibilitatea unității de cazare.

Se dorește achiziționarea de servicii hoteliere 3* cu mic dejun inclus cu un operator economic care să asigure prin situarea sa, accesul cât mai rapid a persoanelor cazate la sediul Teatrului Luceafărul Iași din strada Grigore Ureche nr.5.

Vor fi acceptate doar hotelurile care se situează strict la o distanță de cel mult 1 km față de Teatrul Luceafărul Iași din strada Grigore Ureche nr.5 pentru a facilita accesul cât mai rapid a persoanelor cazate la sediul instituției și pentru a nu genera costuri suplimentare crescute (ex. deplasare cu taxiul sau alte mijloace de transport, etc.).

Ofertantul va declara în scris distanța la care se află hotelul față de Teatrul Luceafărul Iași situat în strada Grigore Ureche nr.5.

Comisia de evaluare a ofertelor va verifica declarația ofertantului privind distanța, consultând aplicația Google Maps și consemnând cele constatate în procesul verbal de evaluare a ofertelor.

Cerința are la bază specificul activității persoanelor ce vor fi cazate, al programului de lucru al acestora în cadrul Teatrului Luceafărul Iași, cu perioade inegale, cu pauze  în care acestea ar putea să se deplaseze rapid către hotel și înapoi către instituția noastră.

In acest context, ofertele care nu vor respecta cerința de mai sus (privind distanța față de Teatrul Luceafărul Iași) vor fi respinse ca fiind neconforme.

Oferta trebuie să conțină în mod  obligatoriu numele hotelului propus pentru asigurarea spațiilor de cazare cât și staționarea gratuită în parcarea hotelului ofertat.

În prețul (tariful) ofertat va fi inclus: mic dejun, taxa de parcare, taxa hotelieră, precum şi orice alte taxe prevăzute de dispozițiile legale in vigoare.

Hotelul trebuie să dispună de servicii și spațiu de depozitare a bagajelor.

Hotelul trebuie să dispună de restaurant și bar de zi/cafe-bar.

Tariful acceptat trebuie sa fie per cameră dublă/noapte și cameră single/noapte, cu și fără TVA și orice alte taxe și servicii incluse.

Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câștigătoare în vederea încheierii contractului de achiziție publică : prețul cel mai scăzut /cameră/noapte.

Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în Caiet de sarcini sau de servicii care nu satisfac, în totalitate, cerințele Caietului de sarcini, va determina declararea neconformității ofertei respective și, în consecință, respingerea acesteia.

Modul de finalizare a achiziţiei: încheierea unui contract de prestări servicii.

Moneda în care se transmite oferta de preț: lei.

Limba de redactare a ofertei: română.

Plata se va face în contul de Trezorerie al operatorului economic, respectiv în 40 de zile de la data facturării, după efectuarea recepţiei serviciilor prestate. Nu se achită avans pentru executarea contractului.

Data și ora limită de depunere a ofertelor : Operatorii economici vor transmite ofertele către autoritatea contractantă, pe mail la adresa teatrul_lucefarul@yahoo.com sau la secretariatul instituției până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, respectiv 24.08.2022, ora 15.00.

Ofertele primite după expirarea termenului limită de depunere a acestora nu vor fi luate în considerare.

Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc  condițiile impuse vor fi excluse din evaluare.

Comisia de evaluare va analiza şi verifica ofertele primite, va solicita clarificări dacă este nevoie, şi va stabili câștigătorul achiziției.

Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisă operatorului economic căruia i se va atribui contractul de servicii.

În vederea întocmirii ofertei, participanții sunt rugați să solicite formularele precum și caietul de sarcini – persoana de contact Loredana Gâlcă, telefon 0232/256.022, fax 0232/212.662,  e-mail: teatrul_luceafărul@yahoo.com.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate:
Gâlcă Loredana

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »