Anunț achiziție directă pentru atribuirea contractului având ca obiect: „Servicii medicale de medicina muncii”

Anunț achiziție directă pentru atribuirea contractului având ca obiect: „Servicii medicale de medicina muncii” Codul C.P.V.: 85147000-1 Servicii de medicina muncii

 

În temeiul prevederilor art.7. alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din H.G. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Achizitor: Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași;

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă;

Tip contract: Prestări servicii;

Descrierea contractului: Achiziție servicii de medicina muncii, conform cerințelor caietului de sarcini;

Locul de prestare a serviciilor: Serviciile se vor presta la sediul achizitorului. In cazul examenului medical la angajare și al examenului medical la reluarea activității, efectuarea investigațiilor medicale se va desfășura la punctele de lucru ale prestatorului;

Durata contractului – de la data semnării contractului de către ambele părți până la 31 decembrie 2020.  Plata serviciilor se va efectua cu OP pe baza facturilor emise de prestator, în termen de 40 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului. Factura emisă de prestator către achizitor va fi însoțită de anexa cuprinzând tabelul cu salariații care au efectuat examenele medicale, pentru care au fost emise fișe de aptitudini, precum și tipul examenelor medicale efectuate;

Criteriu de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câstigătoare: prețul cel mai scăzut al valorii totale a ofertei (însumat pe tip de investigație/examinare) conform cerințelor din caietului de sarcini. Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci achizitorul are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut;

Limba în care trebuie redactată oferta : limba română ;

Termenul de depunere a ofertelor: 23.01.2020, ora 16:00;

Nu se admit oferte alternative;

Oferta va fi depusă în plic închis, până la împlinirea termenului limită de depunere a ofertelor mai sus menționat, la secretariatul instituției Teatrului pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași, strada Grigore Ureche nr.5.;

Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisă operatorului economic căruia i se va atribui contractual de servicii;

Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail teatrul_luceafarul@yahoo.com, la telefon 0232/256.022 interior 13 și caietul de sarcini.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate
Loredana Gâlcă

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »