Anunț achiziție directă pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii medicale de medicina muncii”

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași
Nr. 861/28.03.2022

 

Anunț achiziție directă pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii medicale de medicina muncii”

 

Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași intenționează să achiziționeze servicii medicale de medicina muncii angajaților instituției și invite pe cei interesați să depună ofertă în acest sens.

 • Denumirea autorității contractante: Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași;
 • Adresa: Strada Grigore Ureche nr.5;
 • Denumirea serviciilor: Servicii din categoria celor incluse în Anexa 2 din Legea nr.98/2016;
 • Cod CPV: 85147000-1 Servicii de medicina muncii (Rev 2);
 • Valoarea estimată:5000 lei cu TVA;
 • Modalitatea de atribuire: Achiziție directă;
 • Tip contract: Prestări servicii;
 • Obiectul contractului: Efectuarea de servicii medicale de medicina muncii de către personal specializat și calificat al prestatorului, conform cerințelor caietului de sarcini;
 • Durata contractului – de la data semnării contractului de către ambele părți până la 31 decembrie 2022.
 • Plata serviciilor se va efectua cu OP pe baza facturilor emise de prestator, în termen de 40 de zile calendaristice de la recepția serviciilor, în baza facturii înregistrată la sediul beneficiarului. Factura emisă de prestator către beneficiar va fi însoțită de anexa cuprinzând tabelul cu salariații care au efectuat examenele medicale, pentru care au fost emise fișe de aptitudini, precum și tipul examenelor medicale efectuate;
 • Prețul serviciilor – Prețul se va exprima în lei, fără și cu TVA.

Criteriu de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut al valorii totale a ofertei (însumat pe tip de investigație/examinare) conform cerințelor din caietului de sarcini. Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci beneficiarul are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut. Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc condițiile impuse vor fi excluse din evaluare.

Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minim 60 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Limba de redactare a ofertei și a documentelor însoțitoare ale acestaia: limba română;

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 31.03.2022, ora 16:00;

Posibilitatea ofertanților de a depune oferte alternative: nu se admit oferte alternative;

Ofertele vor fi transmise în format tipărit la registratura beneficiarului din strada Grigore Ureche nr.5  prin servicii poștale/de curierat/prin livrare directă, DE LUNI-VINERI:08.00-16.00 sau vor fi transmise la adresa de e-mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com, până la data limită de depunere a ofertelor.

Ofertantul va depune următoarele documente de calificare:

 • Propunere tehnică – va respecta cerințele solicitate prin caietul de sarcini;
 • Propunere financiară – Formular de ofertă financiară (Formular nr.1). Prețul ofertei va fi exprimat în lei fără/cu TVA, pentru fiecare tip de analiză/investigație solicitat de achizitor. Prețul ofertei considerat ferm exprimat, nu poate fi modificat ulterior și va fi valabil până la realizarea integrală a contractului;
 • Declarație privind respectarea reglementărilor privind condițiile de muncă și protecția muncii (Formular nr.2);
 • Declarație privind respectarea reglementărilor privind neîncadrarea în prevederile art.60 alin.1 din Legea 98/2016 (Formular nr.3);
 • Acord de subcontractare (Formular nr.4);
 • Proiectul de contract însușit;
 • Aviz anual privind exercitarea profesiei de medic în specialitate medicina muncii;
 • Certificat de membru în Colegiul medicilor din România;
 • Copie Certificat de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (CUI).

Ofertantului prim clasat i se vor solicita:

Persoanele juridice române trebuie să prezinte:

 • Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget consolidat, etc.), din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestui certificat.

Persoane juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale tării de origine (certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care să dovedească faptul că și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat, în conformitate cu legislația națională a țării de rezidență a ofertantului unic/ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susținător sau a țării în care ofertantul unic/ofertantului asociat/subcontractantului/terțului susținător este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie să reiasă  lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.

 • Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial în integralitate, din care să rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului.

Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisă operatorului economic căruia i se va atribui contractul de servicii.

Informații suplimentare, caietul de sarcini și documentația de atribuire se pot obține la adresa de e-mail: teatrul_luceafarul@yahoo.com, la telefon 0232/256.022 interior 13.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate
Loredana Gâlcă

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »