O poveste japoneză

Joi, 30 septembrie 2021, showcase Teatrul Luceafărul, ora 11, sala mică: O poveste japoneză (4+)

Dramatizare și regie: Irina Niculescu Lewandowski

Scenografie și muzică: John Lewandowski

Distribuţie: Carmen Mihalache (Marume); Ioana Iordache (Mama); Liliana Mavriș Vârlan (Bunica); Claudiu Gălățeanu (Munte de orez); Dragoș Maftei (Muzicianul)

Irina Niculescu Lewandowski face parte din generația de regizori care a creat o nouă concepție despre profesia de păpușar, imaginându-l pe acesta ca actor și interpret capabil să practice diferite tipuri și tehnici de teatru și să aibă o deschidere spre celelalte arte scenice. Absolventă a Academiei de Teatru si Muzică din Praga, catedra de Regie, a fost atrasă de experiment încă din primii ani de activitate creativă. De-a lungul carierei, a pus în scenă Nocturn Stravinski, cu piesa Petrușca, și opera Vulpea (București, 1982), Povestea soldatului de Igor Stravinski (Boston, 1985), Pasărea de foc (Geneva, 1990) și o versiune nouă a lui Petrușca la ESNAM – Școala Superioara Națională de Arte Păpușărești la Charleville – Mezieres, Franța. A lucrat numeroase spectacole de teatru de animație pentru copii și adulți în România, Polonia, Belgia, Franța, Norvegia, Spania, Canada, Taiwan și Statele Unite. Între 1985 și 2002, a colaborat cu Teatrul de Păpuși din Geneva, unde a realizat zece spectacole, înscriind teatrul în mișcarea artistică contemporană. Colaboreaza cu mari scenografi ca Mioara Buescu, Mihai Mădescu, Sever Frentiu, Guy-Claude Francois și Patrick Maire. În paralel cu munca de creație, s-a dedicat formării profesionale, coordonând cursuri și stagii la Institutul de Teatru din Sevilla, (Spania), O’Neill Theater Center (SUA), Școala Superioară Națională de Arte Păpușărești, Charleville-Mezieres, (Franța), Universitatea din Bergen, (Norvegia), Eastern Michigan University, Universitatea din Michigan Ann Arbor (USA), Școala de Arte de la Universitatea Națională San Martin, Buenos Aires, (Argentina), atelierul de teatru New Visions New Voices din Tainan, (Taiwan),  Universitatea Quebec din Montreal (Canada).

Spectacolele sale cele mai recente sunt: Ariel, cu compania Kattas din Norvegia, Dragonul, o adaptare liberă dupa piesa lui Evgeny Schwarz cu Madcap Puppets și Know Theatre din Cincinnati, opera Amahl and the night visitors  de Giancarlo Menotti, operaMaster Peter’s puppet show de Manuel de Falla cu Madcap Puppets și Cincinnati Chamber Orchestra, o adaptare a lui Romeo și Julieta de William Shakespeare.

O poveste japoneză: Marume și Yoneyama  la Teatrul Luceafărul din Iași l-a lucrat împreună cu John Lewandowski. Compozitor activ și scenograf în mișcarea teatrală de gen din Europa și de peste ocean. Despre proiectul ieșean, Irina Niculescu-Lewandowski precizează că „povestea originală care stă la baza adaptării scenice este marcată de mitologia japoneză, în care cele trei femei puternice sunt adesea prezente. Ele reprezintă anotimpurile vieții și exprimă profunzimea relației dintre om și natură. Rolul lor este acela de a iniția și de a ghida eroul, fără a-și pierde dimensiunea pământeana și umorul. Povestea luptătorului sumo  Yoneyama și a lui Marume insuflă o atmosferă de seninătate și fericire. Parcursul inițiatic al celor doi eroi constă  în călătoria lor, unul spre celălalt. Concepția regizorală se inspiră din patrimoniul cultural al Japoniei, din folclor, arta grafică și teatrul de papuși tradițional. Versiunea scenică a acestei povestiri fermecătoare cu anti-eroi explorează cu umor ideea că puterea adevărată constă atât in forța mușchilor, cât și în cea a inimii.”

Distribuția îi aduce alături în scenă pe câțiva dintre cei mai buni marionetiști ai trupei de la Luceafărul (Carmen Mihalache, Claudiu Gălățeanu, Liliana Mavriș Vârlan și Ioana Iordache), care dau viață la 26 de marionete cu fire și cu tijă.  Lor li se adaugă actorul Dragoș Maftei, care susține live, la 6 instrumente asiatice, muzica întregului spectacol.

Acest proiect internațional al Luceafărului, după altele, din sezoane precedente cu creatori din Polonia, Austria, Germania, concretizează intenția instituțională de a conecta artiștii noștri la cele mai importante tendințe artistice din lume, oferind publicului șansa de a „călători” cu ajutorul imaginației în teritorii reale și ficționale tentante. 

showcase Iași Luceafărul Theatre

A Japanese tale

Dramatization and direction: Irina Niculescu Lewandowski

Scenography and music: John Lewandowski

Cast: Carmen Mihalache (Marume); Ioana Iordache (the Mother); Liliana Mavriș Vârlan (the Grandmother); Claudiu Gălățeanu (the Rice Mountain); Dragoș Maftei (the Musician)

Irina Niculescu Lewandowski is part of the generation of directors who have given a new meaning to the puppeteer profession, imagining the puppet master as an actor and interpreter capable of putting in practice different theatrical types and techniques, while also being able to shift to other types of performing arts. Having graduated the Academy of Performing Arts in Prague, specializing in directing, she has been attracted to experimenting ever since her first years of creative work. During her career she staged Nocturn Stravinsky with the play “Petrushka” and the opera “Renard” (Bucharest, 1982), “The Soldier’s Tale” by Igor Stravinski (Boston, 1985), “The Firebird” (Geneva, 1990) and a new version of “Petrushka” at ESNAM – National School for Higher Education in Puppetry Arts at Charleville – Mezieres, France. She has worked on numerous animated shows for children and adults in Romania, Poland, Belgium, France, Norway, Spain, Canada, Taiwan and the United States. Between 1985 and 2002 she collaborated with the Puppet Theatre of Geneva, where she coordinated ten shows, enrolling it in the contemporary artistic movement. She has collaborated with big names in scenography like Mioara Buescu, Mihai Mădescu, Sever Frentiu, Guy-Claude Francois and Patrick Maire. Parallel to her creative work, she has dedicated her life to teaching, coordinating courses and internships at the School of Dramatic Arts in Seville (Spain), O’Neill Theater Center (USA),  National School for Higher Education in Puppetry Arts at Charleville – Mezieres (France), University of Bergen (Norway), Eastern Michigan University, University of Michigan Ann Arbor (USA), School of Arts at The National University of San Martín, Buenos Aires (Argentina), theatre workshop New Visions New Voices in Tainan (Taiwan), The University of Quebec in Montreal (Canada).

Her most recent shows are: “Ariel”, with the group Kattas from Norway, “The Dragon”, a free adaptation after Evgeny Schwarz’s play with Madcap Puppets and Know Theatre from Cincinnati, the “Amahl and the night visitors” opera by Giancarlo Menotti, the “Master Peter’s puppet show” opera by Manuel de Falla with Madcap Puppets and the Cincinnati Chamber Orchestra, an adaptation of “Romeo and Juliet” by William Shakespeare.

She worked on “A Japanese Tale: Marume and Yoneyama” at the Iași Luceafărul Theatre with John Lewandowski, active composer and scenographer in the same theatrical movement from Europe and overseas. Irina Niculescu-Lewandowski speaks about the project in Iași saying that: “the original story that stands as the foundation of the theatrical adaptation is marked by Japanese mythology, in which we often find the motive of the three strong women. They represent the seasons of life and express the depth of the relation between man and nature. Their role is to initiate and guide the hero, without losing his humane side and humor. The story of the sumo fighter Yoneyama and the story of Marume express tranquility and happiness. The paths of initiation of the two heroes lie in their journey to one another. The directorial perspective is inspired from the Japanese cultural heritage, folklore, graphic art and traditional puppet theatre. The staged version of this enchanting story with antiheroes humorously explores the idea that true power resides both in the strength of muscles and heart.”

The cast brings together some of the best puppet masters from the Luceafărul group (Carmen Mihalache, Claudiu Gălățeanu, Liliana Mavriș Vârlan and Ioana Iordache) who give life to 26 puppets. They are accompanied by the actor Dragoș Maftei who provides the music for the entire show, playing 6 Asian instruments live.

This international project of Luceafărul, among others from previous seasons, with creators from Poland, Austria and Germany, materializes the institutional intention of connecting our artists with the most important artistic tendencies in the world, offering the public the chance to travel with the help of imagination to tempting real and fictional worlds.

O POVESTE JAPONEZĂ - PREMIERĂ

O POVESTE JAPONEZĂ - PREMIERĂ

O POVESTE JAPONEZĂ - PREMIERĂ

O POVESTE JAPONEZĂ - PREMIERĂ

O POVESTE JAPONEZĂ - PREMIERĂ

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »