Când un robot scrie o piesă

ONLINE
Miercuri, 6 octombrie 2021, ora 20 (streaming online Facebook și canal YouTube al FITPTI): THEaiTRE. CÂND UN ROBOT SCRIE O PIESĂ (Praga, Cehia)

Teatrul Švanda Praga

La ce se gândește robotul? Cum se simte? Poate să scrie o piesă?  Fragmente din viața inteligenței artificiale, cu propriile sale cuvinte.

Cu ocazia centenarului piesei de teatru „R.U.R”, scrisă de Karel Čapek, Teatrul Švanda a pregătit o prezentare a unui proiect unic, care vrea să afle dacă inteligența artificială poate să scrie o piesă sau nu.

După câteva luni, calculatorul a generat imagini din viața unui robot care se confruntă cu bucuriile și tristețile vieții de zi cu zi. Acestea ne-au dezvăluit cum percepe inteligența artificială probleme umane esențiale.

Partenerii proiectului: THEaiTRE: Inteligența Artificială în calitate de autor al piesei de teatru” este cofinanțat cu ajutorul sprijinului național al Agenției de Tehnologie a Cehiei din cadrul Programului ÉTA 3), Facultatea de Matematică și Fizică, Institutul de Lingvistică Formală și Aplicată, CEE Hacks, Prg.ai, DAMU, Ministerul Afacerilor Externe al Cehiei, Czech Centers.

Praga, 11 ianuarie 2021 – Deși Teatrul Švanda se număra printre scenele din Praga care din cauza pandemiei COVID-19 au decis să-și redeschidă ușile în martie 2021 cel mai devreme, acesta pregătește o premieră la nivel mondial. Pentru a sărbători centenarul premierei piesei de teatru „R.U.R.” de Karel Čapek pe 26 februarie 2021, teatrul a prezentat o producție unică cu titlul: „IA: când un robot scrie o piesă”. Scenariul, compus din dialoguri generate de inteligența artificială, spune o poveste despre bucuriile și tristețile vieții de zi cu zi din perspectiva unui robot. Premiera proiectului, dedicată progresului și a fascinantei inspirații tehnologice, a avut loc online, prin intermediul unui stream live pe www.theaitre.com. Producția a inclus o dezbatere cu experți din domeniul inteligenței artificiale și al teatrului, care au încercat să răspundă la întrebarea: „poate un robot să scrie o piesă de teatru și să absolve cel mai dificil test Turing de până acum?”.

Tomáš Studeník, avangardist radical ceh, a venit cu ideea de a sărbători centenarul premierei piesei de teatru a lui Čapek, pusă în scenă inițial la Praga în ianuarie 1921, prin a-l înlocui pe Čapek cu inteligență artificială pe post de autor. „Proiectul a fost creat în colaborare cu Teatrul Švanda, Facultatea de Matematică și Fizică a Universității Charles și Facultatea de Teatru a Academiei de Arte ale Spectacolului din Praga. Scopul a fost să explorăm felul în care inteligența artificială reușește să se descurce într-o disciplină umanistă creatoare și capacitatea ei de a crea un scenariu ce poate fi folosit cu succes. La început am fost sceptic, dar am fost și mai curios cu privirea la ce poate genera un calculator” spune Daniel Hrbek, directorul Teatrului Švanda, regizorul producției.

Un calculator sub supravegherea unei echipe de informaticieni condusă de Rudolf Rosa, specialist în lingvistică computațională la Universitatea Carolină din Praga, a generat dialoguri pentru scenariu, încă din mai 2020, despre viața personajului principal – un robot. Textul a fost scris în engleză și apoi tradus în cehă prin intermediul unui program. Rezultatul s-a concreatizat într-un set de dialoguri care au fost modelate de experți în teatru pentru a spune povestea călătoriei unui robot prin societatea oamenilor.

Expertul în teatru, David Košťák, care a supervizat întregul proces alături de informaticieni, vorbește despre începutul proiectului, când a fost conceput modelul lingvistic în parametri de bază: cine, unde și două replici introductive. Acestea au fost dezvoltate mai departe de către calculator. Dar, în calitate de dramaturg începător, neanimat, robotul a avut nevoie de ajutor din partea oamenilor. „Câteodată inversa personajele feminine cu cele masculine sau se bloca la lucruri irelevante care făceau ca dialogul să-și piardă sensul. Și mai există un obstacol care îl pune în dificultate pe robot – subtextul. Piesa de teatru nu este doar despre ceea ce spune personajul, ci și despre ce gândește el/ea”, spune Košťák. „Spre deosebire de unii autori adevărați care se încăpățânează, cu robotul tot ce trebuie să faci e să-i spui unde să-și termine șirul de idei și să înceapă o linie nouă de text, totul fără nicio obiecție din partea acestuia” glumește Košťák. Vor fi înlocuiți dramaturgii umani cu programe scrise pe calculator vreodată? „Deocamdată nu e cazul, dar i-ar putea ajuta pe autori într-un viitor apropiat” concluzionează David Košťák.

Spectacol în limba cehă, cu subtitrare în engleză.
16+, 70 min

Teatrul Švanda Praga Švanda Theatre Prague

THEaiTRE: WHEN A ROBOT WRITES A PLAY

What does the robot think about, how does it feel and can it write a play? Snippets from the life of artificial intelligence in its own words.

On the occasion of the centenary of Karel Čapek’s play R.U.R, the Švanda Theatre prepared a presentation of a unique project that examines whether artificial intelligence can write a play.

Within a few months, the computer generated images from the life of a robot that has to face the joys and sorrows of everyday life.

The partners of the project: THEaiTRE: Artificial Intelligence as the author of the play is co-financed with the state support of the Technology Agency of the Czech Republic within the ÉTA Program 3), Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal and Applied Linguistics, CEE Hacks, Prg.ai, DAMU, The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Czech Centers.

Prague, 11 January 2021 – Even though Švanda Theater is one of those stages in Prague that due to the COVID-19 pandemic decided to re-open in March 2021 at the earliest, it is preparing a worldwide novelty for its audience. To celebrate the centenary of the premiere of Karel Čapek’s play R.U.R., on 26 February 2021, the theatre will present a unique production under the title “AI: WHEN A ROBOT WRITES A PLAY”. The script, composed of dialogues generated by artificial intelligence, tells a story of joy and sorrow of everyday life from a robot’s point of view. The premiere of the project dedicated to progress and fascinating technological execution will take place online via a live broadcast on www.theaitre.com. The production will also include a debate with artificial intelligence and theatre experts. They will try to answer the question of whether the robot can write a theatre play and pass the most difficult Turing test so far.

Tomáš Studeník, Czech radical innovator, came up with the idea to celebrate the centenary of the premiere of Čapek’s play, originally staged in Prague in January 1921, by replacing Čapek by artificial intelligence as the playwright. “The project was created in cooperation with the Švanda Theater, the Faculty of Mathematics and Physics of the Charles University and the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. The aim has been to explore how artificial intelligence actually performs in a human creative discipline and how much it is able to create a usable theatrical script. I was skeptical at first, but I was even more curious about what might be generated by the computer,” says Daniel Hrbek, director of the Švanda Theater, who is also directing the production.

A computer under the supervision of a team of computer scientists led by a computational linguist Rudolf Rosa from Charles University in Prague, has been generating script dialogues since May 2020 about the life of the main character – a robot facing everyday joy and suffering. “We will see how the robot understands basic human issues such as birth, dying, search for love, but also work during the COVID-19 crisis,” reveals Hrbek. The text was written in English and translated into Czech by machine translation. The result is a set of dialogues that were arranged by drama experts to tell a story of a robot’s journey through human society. This may resemble a futuristic version of the Little Prince.

Drama expert David Košťák who oversaw, together with computer scientists, the entire process, reveals the beginning of the project when the language model was given basic parameters: who and where and two introductory replicas. These were then further developed by the computer. But as a lifeless beginner playwright, the robot needed help from humans. “Sometimes it swapped female and male characters or clung to something irrelevant so the dialogue lost its meaning. And there is one more obstacle the robot is having difficulties with so far – the subtext. The play is not only about what the character says, but also about what he or she actually thinks,” says Košťák. “But unlike some stubborn live authors, all you have to do is to mark where the computer should lose its thread and it starts a new line of text without any protest,” jokes Košťák. Will computer programs completely replace human playwrights one day? “It doesn’t look like it yet, but it could help authors in the near future,” concludes David Košťák.

Parteneri/Partners:

Teatrul Švanda Praga THEaiTRE/IA: CÂND UN ROBOT SCRIE O PIESĂ

Teatrul Švanda Praga THEaiTRE/IA: CÂND UN ROBOT SCRIE O PIESĂ

Teatrul Švanda Praga THEaiTRE/IA: CÂND UN ROBOT SCRIE O PIESĂ

Teatrul Švanda Praga THEaiTRE/IA: CÂND UN ROBOT SCRIE O PIESĂ

Teatrul Švanda Praga THEaiTRE/IA: CÂND UN ROBOT SCRIE O PIESĂ

Teatrul Švanda Praga THEaiTRE/IA: CÂND UN ROBOT SCRIE O PIESĂ

Teatrul Švanda Praga THEaiTRE/IA: CÂND UN ROBOT SCRIE O PIESĂ

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »