Concurs în vederea ocupării unui post vacant de pompier, studii medii, din cadrul Compartimentului Administrativ

ANUNŢ

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi organizează în data de  22 iunie 2022, ora 13.00,  concurs în vederea ocupării unui post  vacant de POMPIER, studii medii,   din cadrul Compartimentului  Administrativ,  cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Documentele necesare înscrierii la concurs

 • Cerere înscriere la concurs;
 • Actul de identitate (copie şi original);
 • Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 • Copia carnetului de muncă sau a altor documente care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazierul judiciar ;
 • Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);
 • Curriculum vitae.

Condițiile necesare ocuparii unui post de natură contractuală vacant:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului

 • Studii medii ;
 • Cursuri specializare: Servant pompier

Concursul va consta în susținerea următoarelor probe:

 • Lucrare scrisă ( testarea cunoștințelor teoretice necesare ocupării postului)
 • Susţinerea unei probe practice (testarea abilităților și a aptitudinilor practice)
 • Interviu.

Cerințele postului conform fișei postului

 • veghează desfăşurarea tuturor activităţilor din Teatru prin serviciul de rond astfel încât să prevină evenimentele deosebite pe linie PSI;

Bibliografia necesară susținerii  lucrării scrise

 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*)privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDIN M.A.I. NR. 163 DIN 28 FEBRUARIE 2007 PENTRU APROBAREA NORMELOR GENERALE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
 • Legea 319 din 2006 Legea privind securitatea și sănătatea în muncă

Tematica de concurs

 • Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
 • Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului
 • Organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor
 • Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav și iminent.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 09 iunie  2022, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

 14 iunie  2022  ora 13.00: afișarea dosarelor admise

 22 iunie  2022, ora 13:00: susținerea lucrării scrise – str. Grigore Ureche , nr. 5;

 23 iunie  2022, ora 13.00 : afișarea rezultatelor la lucrarea scrisă;

24 iunie  2022, ora 13.00: data limită de depunere a contestațiilor la lucrarea scrisă;

 27 iunie   2022, ora 13:00: proba practică – str. Grigore Ureche , nr. 5;

 27 iunie 2022, ora 15.00:  afișarea rezultatelor la proba practică;

28 iunie 2022, ora 15.00: data limită de depunere a contestațiilor la proba practică;

 29  iunie 2022, ora 13:00:  susținerea interviului

29 iunie  2022 , ora 15.00: afișarea rezultatelor la proba- interviu;

30 iunie 2022, ora 15.00 data limită de depunere a contestațiilor la proba interviu

 01 iulie 2022, ora 10.00 : afișarea rezultatelor finale.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși doar candidații care au obținut minim 50 puncte la proba susținută.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de înscriere  conform calendarului de concurs la Biroul  Resurse Umane

Relaţii la tel.0232/256022, int.16 Insp. Enachi Cristina

DIRECTOR,
IOAN  HOLBAN

Insp. Resurse Umane
Enachi Cristina

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »