Concurs în vederea ocupării unui post vacant de plasator

         Teatrul pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” Iaşi organizează în data de  20.03.2017, ora 10.00,  concurs în vederea ocupării unui post  vacant de  PLASATOR, studii medii,   din cadrul Compartimentului  Servicii de Scenă  de Specialitate ,  cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Documentele necesare înscrierii la concurs

– Cerere înscriere la concurs;

– Actul de identitate (copie şi original);

–   Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;

–  Copia carnetului de muncă  ;

–   Cazierul judiciar ;

–   Adeverinţă medicală  (de la medicul de familie);

–   Curriculum vitae.

 

Condițiile necesare ocuparii unui post de natură contractuală vacant:

              Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului

 – studii: medii ;

– experiență de lucru – experiența nu este obligatorie dar poate constitui un avantaj.

Concursul va consta în:

– Susţinerea unei probe scrise

– Interviu.

Condiții specifice conform fișei postului

-asigurarea unei bune desfășurări a spectacolului din punct de vedere al comportării publicului

– asigurarea și păstrarea zilnică a curațeniei în teatru și exterior

– supravegherea intrării spectatorilor

Bibliografia necesară susținerii  lucrării scrise

  1. Codul Muncii ( Legea nr.53/2003) Republicat

Titlul I: Dispoziţii generale

Titlul II : Contractul individual de muncă

Titlul V: Sănătatea şi securitatea în muncă

Titlul XI: Răspunderea juridică

  1. Ordonanța 21 din 31 ianuarie 2007

privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic – CAP. 3 Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte

  1. ’’60 de stagiuni – Monografia Teatrului Luceafărul Iași ’’, autor Oltița Cîntec, Editura TIMPUL Iași 2010.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 10 martie   2017, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

 13 martie  2017  ora 13.00 : afișarea dosarelor admise

 20 martie  2017, ora 10:00: proba scrisă – str. Grigore Ureche , nr. 5;

 20 martie   2017 , ora 15.00 : afișarea rezultatelor la proba scrisă;

 21 martie   2017, ora 15.00 : data limită de depunere a contestațiilor;

 22 martie  2017, ora 10:00: proba – interviu

 22 martie   2017, ora 14.00 : afișarea rezultatelor la proba- interviu;

 23 martie  2017 , ora 14.00 : data limită de depunere a contestațiilor pentru proba interviu;

 24 martie  2017, ora 10.00 : afișarea rezultatelor finale.

 

       În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de înscriere  conform calendarului de concurs la Biroul Resurse Umane ,  inspector personal Enachi Cristina.                         Relaţii la tel.0232/256022, int.16

   DIRECTOR, IOAN  HOLBAN

                                                                                       Insp. Res. Umane, Enachi Cristina

 

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »