Concurs în vederea ocupării unui post vacant de electrician iluminare scenă

         Teatrul pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” Iaşi organizează în data de  02.09.2016, ora 10.00, concurs în vederea ocupării unui post vacant de  ELECTRICIAN ILUMINARE SCENĂ, studii medii,  din cadrul Compartimentului  Servicii de Scenă  de Specialitate,  cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Documentele necesare înscrierii la concurs

  • Cerere înscriere la concurs;
  • Actul de identitate (copie şi original);
  • Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;
  • Copia carnetului de muncă ;
  • Cazierul judiciar ;
  • Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);
  • Curriculum vitae.

Condițiile necesare ocuparii unui post de natură contractuală vacant:

              Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului

– studii medii;

– atestat de specialitate – electrician;

– experiență de lucru cu echipament de lumini specific sălilor de spectacol.

Concursul va consta în:

-Susţinerea unei probe practice (testarea abilităților și a aptitudinilor practice)                                                         

-Interviu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

25 august  2016, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

26  august 2016  ora 13.00 : afișarea dosarelor admise

02 septembrie 2016, ora 10:00: proba practică – str. Grigore Ureche , nr. 5;

05 septembrie  2016 , ora 13.00 : afișarea rezultatelor la proba practică;

06 septembrie   2016, ora 13.00 : data limită de depunere a contestațiilor;

07 septembrie  2016, ora 10:00: proba – interviu

08 septembrie  2016 , ora 14.00 : afișarea rezultatelor la proba- interviu;

09  septembrie  2016 , ora 14.00 : data limită de depunere a contestațiilor pentru proba interviu;

10 septembrie  2016, ora 10.00 : afișarea rezultatelor finale.

       În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de înscriere  conform calendarului de concurs la Biroul Resurse Umane ,  inspector personal Enachi Cristina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Relaţii la tel.0232/256022, int.16

    DIRECTOR,                     

IOAN  HOLBAN                                                                   

                                                                                                              Insp. Res. Umane,

                                                                                                                    Enachi Cristina

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »