ANUNŢ – concurs în vederea ocupării unui post vacant de ȘEF BIROU

Teatrul pentru Copii şi Tineret “Luceafărul” Iaşi organizează în data de 15.11.2017, ora 10.00, concurs în vederea ocupării unui post vacant de ȘEF BIROU (din cadrul Biroului Administrativ), studii medii , cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

Documentele necesare înscrierii la concurs

– Cerere înscriere la concurs;

– Actul de identitate (copie şi original);

– Copia documentelor care să ateste nivelul studiilor;

– Copia carnetului de muncă ;

– Cazierul judiciar ;

– Permis conducere;

– Certificat Inspector Protecția Muncii și cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;

– Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);

– Aviz medical (eliberat de către Policlinica C.F.R) și aviz psihologic de la Siguranța Transporturilor;

– Certificat de competență profesională pentru transport rutier de persoane;

– Curriculum vitae.

Condițiile necesare ocuparii unui post de natură contractuală temporar vacant:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului

– studii : medii ;

– experiență de lucru – minim 5 ani într-o funcție similară.

Concursul va consta în:

-Susţinerea unei lucrări scrise

-Interviu.

Condiții specifice conform fișei postului

– Planificarea şi coordonarea activităţii administrative;

– Supravegherea utilizării raţionale a resurselor şi efectuării cheltuielilor;

– Asigurarea instruirii pe linie de Protecția Muncii şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor a personalului de pază şi a muncitorilor necalificaţi din cadrul Compartimentului Administrativ;

– Conform Ordonanței de Urgență nr.27/2011 privind transportul rutier este numit și va avea atribuțiuni de manager de transport în cadrul Teatrului “Luceafărul” Iași.

Bibliografia necesară susținerii lucrării scrise

 1. LEGE 102 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 2. LEGE 31 din 16 noiembrie 1990 *** Republicată privind societăţile comerciale
 3. REGULAMENTUL(CE) 561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului
 4. ORDONANŢĂ 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
 5. ORDIN nr.254/85 din 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice in trafic intern şi international şi pentru transporturi publice de persoane in trafic international
 6. REGULAMENTUL (CEE) nr. 3821/85 AL CONSILIULUI din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier
 7. REGULAMENTUL (CEE) nr. 3820/85 AL CONSILIULUI din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier
 8. LEGE 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 9. HOTĂRÂRE 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 10. ORDIN 1260/1390 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării
 11. ORDIN 1260/1390 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării
 12. LEGE 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 13. ORDIN 96/2016 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
 14. LEGE 481 din 8 noiembrie 2004 *** Republicată privind protecţia civilă
 15. ORDIN 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 16. LEGE 319 din 14 iulie 2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
 17. HOTĂRÂRE 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă
 18. HOTĂRÂRE 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 19. LEGE 333 din 8 iulie 2003 *** Republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 20. HOTĂRÂRE 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 21. HOTĂRÂRE 1002/2015 din 23 decembrie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07 noi. 2017, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

08 noi. 2017 ora 13.00 : afișarea dosarelor admise ;

15 noi. 2017, ora 10:00: proba scrisă – str. Grigore Ureche , nr. 5;

16 noi. 2017 , ora 10.00 : afișarea rezultatelor la proba scrisă;

17 noi. 2017, ora 10.00 : data limită de depunere a contestațiilor;

20 noi. 2017, ora 10 :00: proba – interviu

20 noi. 2017, ora 15.00 : afișarea rezultatelor la proba- interviu;

21 noi. 2017 , ora 15.00 : data limită de depunere a contestațiilor pentru proba interviu;

22 noi. 2017, ora 10.00 : afișarea rezultatelor finale.

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarele de înscriere conform calendarului de concurs la Biroul Resurse Umane , inspector personal Enachi Cristina. Relaţii la tel.0232/256022, int.116

DIRECTOR                                                                                     Insp.Res. Umane,

IOAN HOLBAN                                                                            Enachi Cristina

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »