Anunț achiziție directă pentru atribuirea contractului având ca obiect: „Servicii medicale de medicina muncii”

Anunț achiziție directă

pentru atribuirea contractului având ca obiect: Servicii medicale de medicina muncii”

Cod C.P.V.: 85147000-1 Servicii de medicina muncii

 

În temeiul prevederilor art.7. alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și art.43 din H.G. nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Achizitor: Teatrul pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași;

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă;

Tip contract: Prestări servicii;

Descrierea contractului: Efectuarea de  servicii medicale de medicina muncii de către personal specializat și calificat al prestatorului, conform cerințelor caietului de sarcini;

Locul de prestare a serviciilor: Serviciile se vor presta la sediul achizitorului. In cazul examenului medical la angajare și al examenului medical la reluarea activității, efectuarea investigațiilor medicale se va desfășura la punctele de lucru ale prestatorului;

Durata contractului – de la data semnării contractului de către ambele părți până la 31 decembrie 2021.  Plata serviciilor se va efectua cu OP pe baza facturilor emise de prestator, în termen de 40 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la sediul achizitorului. Factura emisă de prestator către achizitor va fi însoțită de anexa cuprinzând tabelul cu salariații care au efectuat examenele medicale, pentru care au fost emise fișe de aptitudini, precum și tipul examenelor medicale efectuate;

Prețul serviciilor – Prețul se va exprima în lei, fără și cu TVA.

Criteriu de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut al valorii totale a ofertei (însumat pe tip de investigație/examinare) conform cerințelor din caietului de sarcini. Dacă două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc având prețuri egale, atunci achizitorul are dreptul să solicite ofertanților o nouă propunere financiară, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui propunere financiară are prețul cel mai scăzut. Ofertele care depășesc valoarea maximă aprobată și/sau care nu îndeplinesc condițiile impuse vor fi excluse din evaluare.

Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minim 30 de zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Limba  de redactare a ofertei și a documentelor însoțitoare ale acestaia: limba română;

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 03.03.2021, ora 16:00;

Posibilitatea ofertanților de a depune oferte alternative: nu se admit oferte alternative;

Ofertantul va depune prin una din modalitățile enumerate, poștă/curier, fax, e-mail sau la secretariatul achizitorului din strada Grigore Ureche nr.5  următoarele documente de calificare:

a) Copie Certificat de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului (CUI) ;

b) Certificatul constatator – care sa ateste ca ofertantul are ca obiect de activitate prestarea serviciilor de medicina muncii;

c) Certificat de Înregistrare avizat de către Direcția de sănătate Publică pentru activitatea de medicina muncii;

d) Certificat de atestare Fiscală eliberat de Agenția de Administrare Fiscală eliberat de Agenția de Administrare Fiscală teritorială din care să rezulte că nu înregistrează datorii la bugetul statului mai mici de 10.000 lei. Conform art.166 din Legea 98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei;

e) Formular de ofertă financiară + Anexa 1- Centralizator cantitativ și valoric.

Comunicarea privind rezultatul achiziției va fi transmisă operatorului economic căruia i se va atribui contractul de servicii. Informații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail teatrul_luceafarul@yahoo.com, la telefon 0232/256.022 interior 13 și caietul de sarcini.

Director,
Ioan Holban

Inspector de specialitate
Loredana Gâlcă

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »