Vernisaj expoziție foto „Nod în cinci ”

Vineri, 30 septembrie, ora 17.30(foyer etaj Teatrul Luceafărul):

Cristina Rusiecki

NOD ÎN CINCI. Câteva abordări în teatru

Cu NOD ÎN CINCI. Câteva abordări în teatru (Asociația Entheos), Cristina Rusiecki își continuă demersul de analiză a fenomenului teatral din zilele noastre, așa cum este acesta definit de tânăra generație. A ales să se concentreze pe creația a cinci artiști reprezentativi, cu o carieră deja consolidată, premiați, apreciați de public și presă, regizorii Andrei Măjeri, Radu Nica, Eugen Jebeleanu și scenografele Iuliana Vîlsan și Alina Herescu, cărora li se alătură dramaturgul francez Yann Verburgh.

Discursul analitic, care urmărește zeci de spectacole din creația lor, în teatre din București, din țară și din străinătate, este completat cu interviuri ample ale artiștilor. Acestea aduc detalii despre opțiunile lor estetice, despre instrumentele pe care le preferă, despre modul în care lucrează cu actorii sau în sprijinul lor. Și, desigur, despre concept și temele preferate. Fără să-și propună să urmărească trăsăturile comune ale tinerilor creatori, ci, dimpotrivă, diversitatea și bogăția operei lor, volumul încearcă să dea contur unei secțiuni a teatrului românesc de azi.

„Când iau interviu unui regizor, am senzația că absorb ceva din viziunea lui de ansamblu, că artistul structurează și luminează temele discutate la nivel conceptual. Când iau interviu actorilor, mă impregnez de stări, de senzații și de adevăruri pe care ei se pricep, ca nimeni alții, să le transmită la nivel intuitiv. Surpriza a venit, de fiecare dată, când am discutat cu scenografele. Plin de umanitate și de sens, discursul lor te învăluie, sondând totdeauna în fibra de adâncime a ființei. Cred cu toată puterea în importanța mărturiilor pe care le-am consemnat. Cuvintele creatorilor lasă să se presimtă un univers întreg, doldora de senzații, de reflecții, de decantări asupra teatrului, artei și propriului limbaj artistic. Dincolo de teorie, de programul estetic deslușit, ceva din magma care le hrănește creația iese la suprafață în explicațiile lor. De aici și diversitatea capitolelor. Revăzând toată cartea, nu mică mi-a fost mirarea să constat cât de plin de substanță, cât de autentic și, în aceeași măsură, diferit este universul fiecăruia dintre cei șase creatori.” (Cristina Rusiecki)

FIVE-TURN KNOT. Some approaches in theatre

Cristina Rusiecki continues her analysis of today‵s theatrical phenomenon, as defined by the younger generation. She has chosen to focus on the creations of five representative artists, with an already consolidated career, award-winning, appreciated by the public and the press, directors Andrei Măjeri, Radu Nica, Eugen Jebeleanu and set designers Iuliana Vîlsan and Alina Herescu, who are joined by French playwright Yann Verburgh. The analytical discourse, which follows tens of performances of their work in theatres in Bucharest, in the country and abroad, is complemented by extensive interviews with the artists. These provide details about their aesthetic choices, their preferred instruments, how they work with and in support of actors. And, of course, about their favorite concepts and themes. Without setting out to trace the common features of the young creators, but, on the contrary, the diversity and richness of their work, the volume attempts to outline a section of Romanian theatre today.

“When I interview a director, I have the feeling that I absorb something of their overall vision, that the artist structures and illuminates the themes discussed at a conceptual level. When I interview actors, I am imbued with feelings, sensations and truths that they are better than anyone else at conveying on an intuitive level. The surprise came, each time, when I talked to the set designers. Full of humanity and meaning, their discourse envelops you, always probing into the deepest fibre of being. I believe with all my might in the importance of the testimonies I recorded. The words of the creators hint at a whole universe, full of sensations, reflections and statements on theatre, art and their own artistic language. Beyond the theory, beyond the clear aesthetic programme, something of the magma that nourishes their creation emerges to the surface in their explanations. Hence the diversity of the chapters. Looking through the whole book, I was not a little surprised to see how full of substance, how authentic and, at the same time, different is the universe of each of the six creators.” (Cristina Rusiecki)

Cristina Rusiecki Vernisaj expoziție foto „Nod în cinci ”

advanced-floating-content-close-btn

Spectacole la Teatrul „Luceafărul” Iași »»»

Facebook Teatrul Luceafărul Iași »»»

Translate »